Werkatelier informatie delen bij mogelijke radicalisering

Professionals worstelen vaak met het bespreekbaar maken van signalen van mogelijke radicalisering. De ingrijpende gevolgen die radicalisering voor alle betrokkenen kunnen hebben, zetten professionals extra onder druk. Platform JEP biedt gemeenten de mogelijkheid om voor hun ketenpartners een werkatelier te organiseren over het delen van informatie bij mogelijke radicalisering.

In een werkatelier reflecteren professionals op hun handelen aan de hand van kritische beroepssituaties (eigen casuïstiek). Ze staan stil bij de dilemma’s waarvoor professionals staan. Vanaf de eerste ‘niet pluis’-gevoelens tot aan het delen van informatie bij vermoedens van radicalisering, wat daarbij wel en niet kan en wat bijkomende juridische aspecten zijn. Een werkatelier is bedoeld voor professionals die met jongeren werken, zoals (jeugd)artsen, (jeugd)psychiaters, (jeugd)therapeuten, (jeugd)verpleegkundigen, (jeugd)hulpverleners, docenten, kinder- en jongerenwerkers, (school)maatschappelijk werkers en medewerkers van lokale sociale team. Professionals leren werken met de Werkwijze informatie delen bij mogelijke radicalisering.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op of bel 070 - 333 4558.

Waarom een werkatelier?

Gemeenten hebben een belangrijke taak bij de integrale preventieve aanpak van radicalisering. Zij kennen hun inwoners en gemeenschappen goed en hebben dus de mogelijkheid om zorgwekkende ontwikkelingen tijdig te signaleren en daarop te reageren. In de lokale aanpak is samenwerking tussen gemeenten en ketenpartners uit het veiligheids- en jeugddomein van groot belang.

Een 'werkatelier informatie delen' in uw gemeente levert het volgende op:

•    Het komt tegemoet aan een ondersteuningsvraag die veel professionals en organisaties hebben.
•    Het bevordert het zorgvuldig delen van informatie en de samenwerking tussen professionals uit het jeugd-, het veiligheids- en het onderwijsdomein bij vermoedens van radicalisering.
•    Het versterkt het lokale netwerk; na het werkatelier kent men elkaar (nog beter) en is het onderling vertrouwen toegenomen.
•    Het geeft u meer inzicht in waar professionals in uw gemeente mee worstelen rond dit thema, en welke mogelijke oplossingen zij zien.

U krijgt een uitgebreid verslag van de uitkomsten van het werkatelier, met aanbevelingen die op uw gemeente toegespitst zijn.

Aanleiding

Als professionals worden geconfronteerd met signalen van mogelijke radicalisering roept dit vaak vragen en dilemma’s op. Dit blijkt onder andere uit het onderzoek Weerbare jongeren, weerbare professionals van speciaal rapporteur Voorkomen extremisme en bevorderen sociale samenhang. De ingrijpende gevolgen die mogelijke radicalisering voor alle betrokkenen kunnen hebben, kunnen professionals extra onder druk zetten. In deze context wordt van professionals veel gevraagd: hoe herken je signalen? Wat doe je vanaf de eerste ‘niet pluis’-gevoelens? Welke stappen zet je om de signalen te duiden en de risico’s te taxeren? En als je de signalen extern wilt delen, mag dat en hoe doe je dat zorgvuldig?

Het ministerie van VWS en Platform JEP hebben bijeenkomsten georganiseerd voor bestuurders en beslissers in het sociale domein. Daaruit blijkt dat er ook op bestuurlijk niveau veel onduidelijkheid is over wat wel en niet kan en mag rondom het delen van informatie.

Platform JEP heeft in nauwe samenwerking met professionals en brancheorganisaties de Werkwijze informatie delen bij mogelijke radicalisering ontwikkeld. Deze werkwijze gidst professionals door het proces, vanaf de eerste signalen van mogelijke radicalisering tot aan de beslissing over het – al dan niet – delen van informatie en eventuele vervolgstappen. Deze werkwijze gebruiken we als instrument tijdens het werkatelier.

Uitvoering

De werkateliers geven we vorm in nauwe samenspraak met gemeenten, aangepast aan de specifieke situatie in de betreffende gemeente. Voorafgaand aan het werkatelier vindt een voorgesprek met de gemeente plaats. Hierin inventariseren we welke knelpunten de gemeente ervaart bij het delen van informatie tussen de verschillende beroepsgroepen in geval van vermoedens van radicalisering. In overleg met de gemeente bepalen we uit welke beroepsgroepen/sectoren er een of meerdere personen zullen deelnemen aan het werkatelier. Per werkateliers kunnen maximaal 15 mensen deelnemen.

Adviesbureau VanMontfoort organiseert en begeleidt de bijeenkomsten. VanMontfoort heeft veel ervaring en expertise in de begeleiding van werkateliers voor de praktijk, met name over thema’s als veiligheid, kindermishandeling en het delen van informatie. De werkateliers worden begeleid door mevrouw MSc. A. (Annebregt) Dijkman (adviseur preventie radicalisering) en mevrouw mr. M (Marike) Lenglet (jurist).

Aan de gastgemeente vragen we om de locatie te regelen, de kosten van de locatie en eventuele catering te dragen en de deelnemers uit te nodigen. Alle overige kosten (inzet VanMontfoort en deskundigen) worden gedragen door Platform JEP.

Een werkatelier duurt een halve dag.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Platform JEP  of 070 - 333 4558.

Zie ook het interview met Anngebregt Dijkman en Marike Lenglet over de werkwijze ‘Informatie delen bij mogelijke radicalisering’ vam Platform JEP.