Voor gemeenten: werkatelier informatie delen bij mogelijke radicalisering

Wij-zij denken. Plotselinge gedragsverandering. Ideologische uitspraken. Professionals die dit oppikken, staan voor een dilemma: is er sprake van (beginnende) radicalisering of speelt er iets anders? Wie moet je inschakelen en wat mag je wel en niet delen – in het kader van privacy en beroepsgeheim? Gemeenten kunnen hun professionals hierin ondersteunen met een werkatelier over het delen van informatie bij mogelijke radicalisering.

In het werkatelier gaan deelnemers aan de slag met de ‘Werkwijze informatie delen bij mogelijke radicalisering’. Daarbij gebruiken we actuele casuïstiek, zodat de opgedane kennis direct kan worden getoetst aan de praktijk.

In het werkatelier leren professionals:

  • Wat zij nodig hebben om te kunnen signaleren.
  • Wat zij nodig hebben om tot een professioneel oordeel te komen bij vermoedens van radicalisering.
  • Hoe zij een zorgvuldige afweging maken voor het wel- of niet doorbreken van hun beroepsgeheim.
  • Wat de juridische kaders zijn waarbinnen zij én hun ketenpartners dienen te handelen.
     

Je weet dat je heel veel informatie over jongeren gewoon niet mag delen. Terwijl je er soms van overtuigd bent dat het gedrag van een jongere zorgelijk zou kunnen zijn. Hoe kan ik in zo’n geval snel schakelen en me toch aan de regels houden?

Waarom een werkatelier?
In de lokale aanpak van radicalisering is samenwerking tussen gemeenten en ketenpartners uit het veiligheids- en jeugddomein van groot belang. Een 'werkatelier informatie delen' draagt hieraan bij:
 

  • Het komt tegemoet aan een ondersteuningsvraag die veel professionals en organisaties hebben.
  • Het bevordert het zorgvuldig delen van informatie en de samenwerking tussen professionals uit het jeugd-, het veiligheids- en het onderwijsdomein bij vermoedens van radicalisering.
  • Het versterkt het lokale netwerk: na het werkatelier kent men elkaar (nog beter) en is er een gesprek gevoerd over het onderling vertrouwen en wat daar voor nodig is.
  • Het geeft u meer inzicht in waar professionals in uw gemeente mee worstelen rond dit thema, en welke mogelijke oplossingen zij zien.

U krijgt een uitgebreid verslag van de uitkomsten van het werkatelier, met aanbevelingen die op uw gemeente toegespitst zijn.


Voor wie
Een werkatelier is bedoeld voor professionals die met jongeren werken, zoals (jeugd)artsen, (jeugd)psychiaters, (jeugd)therapeuten, (jeugd)verpleegkundigen, (jeugd)hulpverleners, docenten, kinder- en jongerenwerkers, (school)maatschappelijk werkers en medewerkers van lokale sociale team.

Deskundige trainers
De werkateliers worden begeleid door ervaren juristen en experts op het gebied van preventie van radicalisering.

Praktische informatie
Duur: 4 uur
Locatie: incompany of met ketenpartners
Aantal deelnemers: maximaal 15 personen
Kosten: Platform JEP draagt de kosten voor de workshop, uitgezonderd locatie en catering

Interesse?
Bel 070 - 333 4558 of mail ons via platformjep@minszw.nl.