Voor mensen die werken met kinderen en jongeren zijn er diverse instrumenten en (online) trainingen ontwikkeld om zorgwekkend gedrag en radicalisering te voorkomen, te herkennen en tips wat er mee kan of moet gebeuren. Op deze pagina vind je een aantal van deze instrumenten en trainingen. Meer informatie of vragen? Ga naar ons contactformulier of neem contact met ons op via (070) 333 4558 (op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur).

Werkwijze informatie delen

De 'Werkwijze informatie delen bij mogelijke radicalisering' van Platform JEP bestaat uit zes stappen die leiden tot een zorgvuldig besluit over het delen van informatie. De werkwijze neemt de onzekerheid van professionals over het delen van informatie weg door de professional stap voor stap door het proces te gidsen. De werkwijze is bedoeld voor professionals die met jongeren werken, zoals (jeugd)artsen, (jeugd)psychiaters, (jeugd)therapeuten, (jeugd)verpleegkundigen, (jeugd)hulpverleners, docenten, kinder- en jongerenwerkers, (school)maatschappelijk werkers en medewerkers van lokale sociale teams.

Werkatelier informatie delen bij mogelijke radicalisering

Om gemeenten en hun ketenpartners te ondersteunen in het bespreekbaar maken van mogelijke signalen van radicalisering, biedt Platform JEP gemeenten de mogelijkheid om een werkatelier voor hun ketenpartners te organiseren. In een werkatelier reflecteren professionals aan de hand van kritische beroepssituaties (eigen casuïstiek) op hun handelen. Er wordt stilgestaan bij de dilemma’s waar professionals voor staan vanaf de eerste ‘niet pluis’ gevoelens tot aan wat wel en niet kan en de bijkomende juridische aspecten van het delen van informatie bij vermoedens van radicalisering. Een werkatelier is bedoeld voor (onder andere) medewerkers van een wijk/jeugdteam, jeugdbeschermers, jeugdhulpverleners, onderwijzers, wijkagenten en jongerenwerkers. Professionals leren werken met de Werkwijze informatie delen bij mogelijke radicalisering.

Tool Triggerfactoren

Radicalisering is een complex proces. Vaak zijn het concrete gebeurtenissen die het proces in gang zetten of versnellen, zoals de dood van een naaste of het verbreken van sociale bindingen. Die gebeurtenissen heten ook wel triggerfactoren. Deze infographic van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het ministerie SZW laat zien welke triggerfactoren er zijn. Per gebeurtenis én per groep professionals (politie, onderwijs, jongerenwerk, hulpverlening) staat er vervolgens bij wat je kunt doen om mogelijke radicalisering te voorkomen of tegen te gaan.

E-learning module: zorgwekkend gedrag

De E-learning module van het programma Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IVHO) is bedoeld om docenten en andere professionals binnen het hoger onderwijs (HBO en universiteit) te helpen zorgwekkende signalen te herkennen van studenten (depressie, stress, extreme ideeën) en een handelingsperspectief te bieden om verder stappen te ondernemen. 

Instrument: Escalatieladder proces zorgwekkend gedrag

Het programma Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs heeft een instrument ontwikkeld dat schematisch weergeeft hoe een instelling in het hoger onderwijs kan omgaan met verschillende vormen van zorgwekkend gedrag. De Escalatieladder proces zorgwekkend gedrag werkt verschillende processtappen uit, van het signaleren van vermoedens tot en met het zorgvuldig delen van signalen, zowel intern als met derden.

Bekijk hier de Engelse vertaling van de e-learning zorgwekkend gedrag voor docenten en professionals die geen Nederlands spreken.

E-learnings Extremisme NCTV

De e-learnings van de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) helpen professionals om radicalisering te begrijpen en te herkennen. Tevens maakt het duidelijk welke professionele bijdrage je kunt leveren met betrekking tot het voorkomen of indammen van radicalisering.

Training Omgaan met Extreme Idealen

De training 'Omgaan met extreme idealen' (OMEI) van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ministerie SZW) draagt vanuit een pedagogisch perspectief bij aan een beter begrip van radicaliseringprocessen bij jongeren. De trainingen zijn bedoeld voor hulpverleners, docenten en andere professionals en is kosteloos.

Onderzoeksinstrument: Zicht op radicalisering

Het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) heeft een onderzoeksinstrument ontwikkeld voor gemeenteambtenaren waarmee de voedingsbodem van radicalisering vastgesteld kan worden.

Introductie intercultureel vakmanschap voor sociaal professionals

Veel sociaal professionals worstelen met de grote diversiteit van hun cliënten. Hoe om te gaan met al die verschillen? Om professionals te ondersteunen heeft KIS een e-learningmodule over intercultureel vakmanschap ontwikkeld voor professionals in het sociaal domein.