Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE)

Het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) is gespecialiseerd in begeleiding van personen die radicaliseren of geradicaliseerd zijn, of betrokken zijn (geweest) bij een extremistisch netwerk. Daarnaast adviseert en ondersteunt het LSE hun omgeving, zowel familieleden als professionals, met als doel het tegengaan van (verdere) radicalisering.

Contactgegevens
www.landelijksteunpuntextremisme.nl

Doelgroep
Voor wie is het LSE er?

 • Individuen die zich binnen een extreem netwerk bevinden;
 • Families en omgeving van personen die radicaliseren of geradicaliseerd zijn;
 • Professionals die beroepsmatig te maken hebben met radicalisering en extremisme.

Doelstelling

 • Bijdragen aan een veilige en leefbare samenleving door het voorkomen of tegengaan van radicalisering en extremisme;
 • De continue beschikbaarheid van onderbouwde en up to date kennis en expertise over radicalisering en extremisme, ten behoeve van de ondersteuning van professionals en trajectbegeleidingen;
 • Gefundeerde en betrouwbare informatie, analyses en duidingen.

Dienstverlening LSE

Trajectbegeleiding
Aan personen die geradicaliseerd zijn en/of actief zijn (geweest) bij extremistische netwerken biedt het LSE  begeleiding op maat. Ook familieleden van radicaliserende en geradicaliseerde personen worden begeleid wanneer sprake is van complexe problematiek waar reguliere zorg of ondersteuning geen antwoord op biedt.

Forsa: Begeleiding van individuen die actief zijn (geweest) in extremistische netwerken waarbij beschermende factoren versterkt worden met als doel het afzweren van extremistisch geweld en/of het afstand nemen van een extremistisch netwerk.
Familieondersteuning: Systemische begeleiding en advies aan families waarvan een familielid radicaliseert of geradicaliseerd is.
Behandeling: Diagnose en behandeling bij personen die worden begeleid vanuit Forsa of Familieondersteuning. Het transcultureel geschoolde behandelteam heeft onder andere ervaring op het gebied van extremisme, LVB en antisociaal gedrag.

Informatie en advies
Het LSE is laagdrempelig beschikbaar voor burgers en professionals voor advies, hulp en zorg bij de omgang met personen die radicaliseren of geradicaliseerd zijn.

 • Consultatie: Advies bij korte hulp- of ondersteuningsvragen van professionals m.b.t. casuïstiek die (mogelijk) met radicalisering te maken heeft.
 • Trajectadvisering: Langdurig advies en ondersteuning voor professionals die te maken hebben met personen of groepen die radicaliseren of geradicaliseerd zijn of met hun omgeving zoals familieleden.
 • Landelijk Interventieteam Vreemdelingenketen (LIV): Analyse en advies op basis van een goede duiding en diagnose over passende zorg en ondersteuning bij zorgen en vragen over mogelijke radicalisering van vluchtelingen of statushouders. Het team bestaat uit duidingsexperts en zorgexperts met kennis van onder andere radicalisering, (gewelddadig) extremistische bewegingen, geopolitiek en psychologie waaronder (oorlogs)trauma.
 • Landelijk Adviesteam minderjarige Terugkeerders (LAT): Analyse en re-integratieadvies bij minderjarige terugkeerders en hun netwerk. Onze experts maken onderdeel uit van het Adviesteam dat wordt gecoördineerd door de Raad voor de Kinderbescherming.
 • Duidingen en duidingssystematiek: Op verzoek van diverse partijen heeft het LSE zijn intern ontwikkelde duidingssystematiek toepasbaar gemaakt voor de werkvragen van andere partners en kan het LSE duiding als product leveren. Het gaat hierbij om een integrale duiding t.b.v. de werkvraag óf er (nog) sprake is van (gewelddadig) extremisme en om het bieden van handelingsperspectief.

Kennis en expertise
Het LSE heeft een landelijke kennis- en expertisefunctie bij het omgaan met radicaliserende of extremistische personen en hun omgeving. Er wordt gewerkt vanuit een diversiteit aan disciplines en volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Het LSE participeert in wetenschappelijke netwerken en verricht wetenschappelijk onderzoek naar radicalisering en extremisme in relatie tot veiligheid en mentale gezondheid. We ontwikkelen interventies en werkwijzen en valideren deze in de praktijk. De opgedane kennis en ervaringen vertalen we tevens naar factsheets, trainingen, methodieken en publicaties, die we actief voor professionals ter beschikking stellen.

Training en intervisie
Het LSE biedt specialistische verdiepingstrainingen voor professionals die beroepsmatig reeds met casuïstiek werken waar radicalisering of extremisme speelt. Daarnaast biedt het LSE specialistische intervisie aan waarin eenzelfde groep professionals meerdere malen bijeenkomt om praktijkervaringen uit te wisselen, dilemma’s uit de casuïstiek te bespreken en te oefenen met praktijkvoorbeelden.

Contact
Bij vragen of zorgen kun je vrijblijvend contact opnemen met het LSE. Families hoeven voor de hulp van het LSE niet te betalen.
Telefoon: 088 20 80 080 (maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur)
E-mail: info@hetlse.nl