Wat doet Platform JEP?

Platform JEP ondersteunt professionals met kennis, advies, informatie en handelingsperspectieven. Centraal hierbij staan vraagstukken rond het werken met jongeren die het risico lopen te radicaliseren en het werken aan sociale samenhang.

Wat is het doel van Platform JEP?

  • Een centrale plek bieden aan professionals met vragen over polarisatie, radicalisering en extremisme.
  • Professionals ondersteunen bij het verwerven van kennis, vaardigheden en inzicht.
  • Kennis en kunde verzamelen en verspreiden, en professionals en organisaties aanmoedigen om van elkaar te leren.
  • Een integrale en sectoroverstijgende samenwerking op lokaal en regionaal niveau agenderen, aanjagen en versterken.

Voor wie is Platform JEP?

Alle professionals die direct met en voor jongeren werken en daarmee (ook) een opvoedkundige taak hebben.

  • Dit zijn onder andere jeugd- en jongerenwerkers, jeugdhulpverleners, ggz-professionals, maatschappelijk werkers, medewerkers van brancheorganisaties, wijkagenten, jeugdreclasseerders, jeugdbeschermers, en vertegenwoordigers van religieuze organisaties, jongerenorganisaties, sportorganisaties, culturele organisaties en zelforganisaties.
  • Managers en bestuurders van deze organisaties.
  • Beleidsmedewerkers en wethouders van gemeenten, als regisseurs op lokaal niveau.

Met wie werkt Platform JEP samen?

Platform JEP is een samenwerkingsverband van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Landelijk Steunpunt Extremisme, het Nederlands Jeugdinstituut en Stichting School en Veiligheid. Het Platform is opgezet in opdracht van de Directie Jeugd van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Waarom Platform JEP?

In mei 2017 verscheen het rapport Weerbare jongeren, weerbare professionals van Naima Azough. Zij deed onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Hoe gaan professionals uit het jeugddomein om met de preventie van extremisme en de bevordering van sociale cohesie? En welke ondersteuning hebben zij daarbij nodig? Een van haar aanbevelingen was om een vraagbaak en vindplaats van kennis, kundigheid en interventies te creëren voor professionals in het sociaal domein.

Position paper Platform JEP

Platform JEP ontwikkelt een ondersteuningsaanbod langs drie lijnen: versterken, verbinden en agenderen. Wat deed Platform JEP in 2018 en wat zijn de plannen voor de toekomst? Een terug- en vooruitblik is hier te vinden.