Relevante organisaties

Lokaal, landelijk en internationaal houden veel organisaties zich bezig met vraagstukken rond polarisatie, radicalisering en extremisme in het jeugddomein. Op deze pagina geven we je een overzicht van deze organisaties. Je leest hier over de doelstellingen en doelgroepen van de organisaties, en hun aanbod van informatie en materialen.

We maken een onderscheid tussen de samenwerkingspartners van Platform JEP, overheidsorganisaties (landelijk en lokaal), advies- en kennisinstituten, en internationale platforms en projecten.

Samenwerkingspartners

Expertise-unit Sociale Stabiliteit

Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS)

ESS biedt gemeenten en eerstelijnsprofessionals praktijkkennis over maatschappelijke spanningen. ESS adviseert hoe je deze kennis kunt inzetten, en met welke partijen je hierin kunt samenwerken.

Landelijk Steunpunt Extremisme

Het Landelijk Steunpunt Extremisme biedt gespecialiseerde informatie, advies en ondersteuning over radicalisering en over hulp en ondersteuning die daarbij beschikbaar is. Het LSE is er voor families, professionals en gemeenten.

Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

Het Nederlands Jeugdinstituut is een onafhankelijk en betrokken kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt.

Stichting School & Veiligheid

Stichting School & Veiligheid

Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. School & Veiligheid geeft actuele informatie en deskundig advies via de website, trainingen, conferenties en de helpdesk.

Landelijke en lokale overheid

NCTV

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)

De NCTV beschermt Nederland tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. Samen met partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven zorgt de NCTV voor de veiligheid van de Nederlandse vitale infrastructuur.

ROR

Rijksopleidingsinstituut Radicalisering (ROR)

Het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR) verspreidt kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van radicalisering en de bestrijding van jihadisme. Het ROR biedt opleidingen voor professionals binnen de overheid en semioverheid.

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ondersteunt gemeenten bij beleid en uitvoering en behartigt de belangen van gemeenten. Bij de (preventieve) aanpak van radicalisering en jihadisme spelen gemeenten een belangrijke rol.

Landelijke advies- en kennisinstituten

Anne Frank Stichting

Anne Frank Stichting

De Anne Frank Stichting ontwikkelt educatieve programma’s en producten. Het doel is jongeren bewust te maken van de gevaren van antisemitisme, racisme en discriminatie en het belang van vrijheid, gelijke rechten en democratie.

BV Jong

BV Jong

BVjong is de beroepsvereniging voor kinderwerkers en jongerenwerkers. BVjong bewaakt, versterkt en stimuleert het kinder- en jongerenwerk in Nederland. Kinder- en jongerenwerkers spelen een belangrijke rol bij het tegengaan van polarisatie en radicalisering.

CCV

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) werkt aan een veilig en leefbaar Nederland. Preventie is het uitgangspunt, jeugd is een specifiek thema. Het CCV biedt kennis, instrumenten, voorlichtingsmateriaal, advies op maat en trainingen/workshops.

Kennisplatform Integratie & Samenleving

Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS)

Het Kennisplatform Integratie & Samenleving doet onderzoek, adviseert en biedt praktische tips en instrumenten over vraagstukken rond integratie, migratie en diversiteit. Sociale stabiliteit is een van de vier hoofdthema's van het programma.

Movisie

Movisie

Movisie is het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein. Het ontwikkelt, verzamelt en verspreidt toepasbare kennis en oplossingen voor sociale vraagstukken. Movisie richt zich op thema's als zorg, sociale wijkteams en vrijwillige inzet.

Nederlandse Jeugdraad

Nederlandse Jeugdraad (NJR)

NJR (de Nationale Jeugdraad) behartigt de belangen van Nederlandse jongeren. NJR is een netwerk van zo'n 40 lidorganisaties. NJR voert verschillende projecten en programma's uit, allemaal gericht op het verbeteren van de positie van jongeren.

Sociaal Werk Nederland

Sociaal Werk Nederland

Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor sociaal werk. De vereniging werkt aan sterk sociaal werk, en is actief op thema's als sociale teams, participatie en integratie, en jeugd en onderwijs.

Verwey-Jonker Instituut

Verwey-Jonker Instituut

Het Verwey-Jonker Instituut doet onafhankelijk onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken. Het werkt in drie onderzoeksgroepen: Jeugd, opvoeding en onderwijs; Sociale vitaliteit en veiligheid; en Maatschappelijke participatie.

Internationale platforms en projecten

GCTF

Global Counterterrorism Forum (GCTF)

Het Global Counterterrorism Forum (GCTF) is een forum van 29 landen en de Europese Unie. Nederland en Marokko zijn zijn tot 2019 gezamenlijk voorzitter. Het forum brengt experts en professionals samen die werken aan het tegengaan van terrorisme en gewelddadig extremisme.

IMPACT Europe

IMPACT Europe

IMPACT Europe is een internationaal onderzoeksproject over het voorkomen en bestrijden van gewelddadige radicalisering. Het project is in 2017 afgerond. Vanuit Nederland zijn de Nationale Politie, TNO, Hogeschool Utrecht en het Verwey-Jonker Instituut betrokken.

ICCT

International Centre for Counter-terrorism – The Hague (ICCT)

Het ICCT is een denktank die beleidsadvies en praktische ondersteuning geeft voor effectieve bestrijding van terrorisme. Thema's zijn onder andere het tegengaan van gewelddadig extremisme, de rechtsstaat, en betrokkenheid van maatschappelijke partijen.

RAN

Radicalisation Awareness Network (RAN)

Het Radicalisation Awareness Network (RAN) brengt eerstelijnprofessionals uit heel Europa samen die werken aan het voorkomen van radicalisering. Zij delen hun kennis en praktijkervaring en denken mee over elkaars werk.

TerRa

TerRa – Terrorism and Radicalisation

TerRa is een Europees programma over het voorkomen en bestrijden van radicalisering. Het programma is in 2016 afgerond en heeft geleid tot een uitgebreide toolkit met handleidingen, beleidsaanbevelingen en achtergrondmateriaal.

Youth Counselling Against Radicalisation

Youth Counselling Against Radicalisation

YCARe is een Europees project dat jeugdprofessionals ondersteunt bij het voorkomen en bestrijden van radicalisering. Het Verwey-Jonker Instituut is een van de betrokken organisaties. Doel is dat professionals uit verschillende landen leren van elkaars ervaringen.