Wat is de rol van Zorg- en Veiligheidshuizen in de aanpak van radicalisering en extremisme?

Zorg- en Veiligheidshuizen (ook wel Veiligheidshuizen genoemd) zijn regionale samenwerkingsverbanden van partijen in het strafrecht (politie en justitie), de zorg (zorg- en welzijnsorganisaties) en het openbaar bestuur (gemeenten).

De samenwerking richt zich op het bestrijden van ernstige overlast en criminaliteit, vooral door recidive en maatschappelijke uitval te voorkomen. De focus ligt daarbij niet alleen op mensen die de wet al hebben overtreden. De samenwerking richt zich ook op individuen of groepen die het risico lopen af te glijden naar crimineel of ernstig overlastgevend gedrag.

Specialisten van de Zorg- en Veiligheidshuizen bieden ondersteuning als professionals in hun eigen keten niet tot een duurzame oplossing komen voor een casus. In een gezamenlijk casusoverleg stellen de ketenpartners hiervoor een plan van aanpak op.

Aanpak radicalisering en extremisme

De Zorg- en Veiligheidshuizen fungeren als regionale expertisecentra voor multidisciplinaire problematiek. Ook vormen ze een verbinding tussen professionals uit de verschillende ketens, en zijn ze een vraagbaak voor professionals. Ook in de aanpak van radicalisering en (gewelddadig) extremisme spelen de Zorg- en Veiligheidshuizen een belangrijke rol. Iedere gemeente, groot of klein, kan hiervan gebruikmaken.

Een landelijk opererend flexteam ondersteunt Zorg- en Veiligheidshuizen bij de persoonsgerichte aanpak van radicalisering en extremisme. Dit team bestaat uit ervaren procesregisseurs die zich dagelijks bezighouden met deze persoonsgerichte aanpak. Zij werken desgevraagd mee aan de ontwikkeling en inrichting van werkprocessen binnen de Zorg- en Veiligheidshuizen. Ook helpen zij de deskundigheid van collega-procesregisseurs te vergroten. Het doel? De integrale aanpak van radicalisering in alle regio’s naar een hoger niveau tillen en een landelijk dekkend netwerk tussen de Zorg- en Veiligheidshuizen op dit thema genereren.

Advies en ondersteuning

Medewerkers van Zorg- en Veiligheidshuizen kunnen met vragen over de aanpak van radicalisering en extremisme terecht bij het landelijke flexteam.

Meer informatie?