Verkenning Jongeren en polarisatie

Platform JEP krijgt signalen van onderwijs-, welzijns- en jeugdzorgorganisaties over de groeiende afstand die jongeren voelen naar de Nederlandse samenleving en de toenemende polarisatie tussen groepen jongeren. Professionals geven aan daar lang niet altijd goed raad mee te weten. Ook is nog weinig bekend over hoe er in het jeugddomein met oplopende polarisatie wordt omgegaan en welke aanpakken daarbij gehanteerd worden. Platform JEP heeft daarom aan het Nederlands Jeugdinstituut en het Verwey-Jonker Instituut de opdracht gegeven om middels een verkenning meer inzicht te krijgen in aanpakken/werkwijzen bij oplopende maatschappelijke spanningen en incidenten rond polarisatie in het jeugddomein. Specifiek gaat het daarbij om maatschappelijke spanningen langs etnische-religieuze-culturele scheidslijnen tussen groepen jongeren en/of spanningen/wantrouwen tussen jongeren en instituties.