Hoe vergroot je het vertrouwen tussen jongeren en de politie?

Het vertrouwen van jongeren in instituties in de maatschappij draagt bij aan hun binding met en participatie in de samenleving. Sommige jongeren hebben echter weinig vertrouwen in instituties zoals het onderwijs, de politie of de politiek. Het gaat dan vooral om jongeren met een migratieachtergrond, jongeren uit kwetsbare wijken of jongeren met een lager opleidingsniveau. Deze jongeren hebben met name weinig vertrouwen in de politie. Negatieve beelden van de politie op sociale media, de manier waarop de politie met jongeren omgaat en het ervaren van discriminatie spelen een belangrijke rol bij dit gebrek aan vertrouwen.

Door wederzijds begrip te creëren wil de politie haar relatie met jongeren met een migratieachtergrond verbeteren en vooroordelen ten opzichte van elkaar verminderen. Het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) heeft daarom in een handreiking inzichtelijk gemaakt waar interventies die zich hier op richten aan moeten voldoen. Op basis van een literatuuronderzoek, gesprekken met de politie, maatschappelijke organisaties en betrokkenen en een survey onder jongeren zijn criteria en voorwaarden voor interventies geformuleerd. Gelijkwaardigheid, respect voor elkaar en het creëren van een gemeenschappelijk doel zijn belangrijke criteria voor een interventie. 

Een van de adviezen in de handreiking van het KIS is om in “vredestijd” te werken aan het verbeteren van de relatie. Een interventie heeft meer kans van slagen wanneer de politie en jongeren elkaar ontmoeten in een ontspannen sfeer. Daarnaast worden aanbevelingen gegeven over hoe een actieve betrokkenheid van jongeren vergroot kan worden. Zo is het van belang dat jongeren worden gehoord en zich serieus genomen voelen. Het betrekken van jongeren bij alle fases van de interventie draagt hieraan bij en zorgt er ook voor dat de activiteiten aansluiten bij hun belevingswereld, interesses en behoeften.

Tot slot gaat de handreiking in op het gebruik van de dialoogmethode en de inzet van sociale media om de beeldvorming van jongeren over de politie te veranderen. Door met elkaar in gesprek te gaan kunnen vooroordelen afnemen en ontstaat er vaak meer begrip voor elkaar. De politie kan haar imago op sociale media verbeteren door een positief tegengeluid te bieden, bijvoorbeeld door het plaatsen van een bericht dat beide partijen positief in beeld brengt.

Bij de handreiking van het KIS hoort ook een checklist . Deze checklist kan als toetsingsinstrument gebruikt worden om te bekijken hoe een interventie versterkt kan worden.